Late Qing Zhejiang

Ellen Widmer: Fiction's Family, 2016.

Map credit: Lex Berman (2014)